Feminism, epistemology and curriculum
Valerija Vendramin

Summary:  V besedilu izhajam, širše, iz feministične teorije, ki jo razumem kot boj za občo vednost, in, ožje, iz feministične epistemologije in njenega koncepta umeščenih vednosti ter razvijam njuno relevantnost za polje vzgoje in izobraževanja. Najprej podrobneje predstavim nekatera temeljna izhodišča oziroma postulate, v katerih sta v ospredju družbena umeščenost spoznavajočega subjekta in problematizacija pojma objektivnosti, ter jih kritično ovrednotim. V nadaljevanju se v tem teoretičnem okviru lotim kurikula in njegove »druge plati«, prikritega kurikula, ki ga berem kot epistemološko temo, ob kateri ponazorim domet pristopa, ki upošteva politiko umeščenih vednosti. Z osredotočanjem na kategorijo spola (pri čemer ne izključujem drugih družbenih osi dominacije) se poskušam spoprijeti z zdravim razumom, ki onemogoča uvid v specifičnosti konteksta in (samo)refleksijo o tem, kako smo do razumevanja prišli, kakšne so tihe kulturne podmene in kakšna so oblastna razmerja, ki sooblikujejo naš pogled.

Journal of Contemporary Educational Studies is
published with support of Slovenian Research Agency.