Učinek vrtca na bralno pismenost 15-letnikov: sekundarna analiza PISE 2009
Ljubica Marjanovic Umek, Katja Grgic in Ajda Pfifer

Povzetek:  Poznani so izsledki empiricnih raziskav, narejenih zlasti v zadnjih 20 letih, ki kažejo pozitivne kratkorocne in dolgorocne ucinke kakovostnega vrtca na spoznavne in socialne zmožnosti otrok ter na njihove akademske dosežke. Ker tudi rezultati mednarodne primerjalne raziskave znanja PISA 2009 kažejo, da v vecini držav 15-letniki, ki so bili v vrtec vkljuceni vec kot 1 leto, izkazujejo višje dosežke na podrocju bralne pismenosti kot njihovi vrstniki, ki v vrtec niso bili vkljuceni, smo v sekundarni študiji podrobneje analizirali ucinek trajanja vkljucenosti v vrtec in ucinke nekaterih drugih strukturnih kazalcev kakovosti vrtca na bralne dosežke 15-letnih dijakov, in sicer v Sloveniji in nekaterih izbranih državah. Izsledki tovrstnih analiz, praviloma podprti tudi z ugotovitvami bolj specificnih raziskav, omogocajo iskanje šibkih tock v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki lahko zmanjšujejo pravicnost in ucinkovitost le-tega. Pri analizi podatkov, vkljucenih v sekundarno študijo, pa kriticno opozorimo tudi na nekatere pomanjkljivosti zajemanja podatkov v mednarodni primerjalni raziskavi PISA 2009, in sicer predvsem na retrogradno odgovarjanje 15-letnikov na »Vprašalniku za dijake« ter vkljucevanje podatkov iz razlicnih baz, ki vkljucujejo podatke na istem vsebinskem podrocju, vendar v razlicnih casovnih obdobjih.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.