Sodobna PEDAGOGIKA

Sodobna pedagogika je vrhunska znanstvena revija za področje vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru in je naslednica revije Popotnik, ki je začela izhajati leta 1880. Od leta 1950 revija izhaja z imenom Sodobna pedagogika. Objavlja predvsem znanstvene prispevke s področja vzgoje in izobraževanja, ki so nastali na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav. Objavljeni znanstveni prispevki so tudi eden izmed temeljev za oblikovanje in uveljavljanje slovenske znanstvene in strokovne terminologije na področju pedagoških znanosti in na celotnem področju vzgoje in izobraževanja.

140 letnikov revij Popotnik in Sodobna pedagogika

Tretja številka revije Sodobna pedagogika poleg znanstvenih in strokovnih besedil v slovenskem in angleškem jeziku na koncu slovenskega dela vključuje tudi nekaj posebnih prispevkov, ki so nastali ob 140. letniku izhajanja. Obsežen zgodovinski pregled, ki še danes odpira zanimiv vpogled v delovanje revije skozi čas, je pred desetimi leti objavil Tadej Vidmar v prispevku z naslovom 130 letnikov Popotnika oziroma Sodobne pedagogike – položaj in polemike. Tokrat pa smo se v uredniškem odboru odločili, da jubilej obeležimo z objavo znanstvenega prispevka ene od nekdanjih urednic Mojce K. Šebart, ki je napisala prispevek z naslovom Sodobna pedagogika, konservativna dama in socialno reflektirana proletarka – revija med letoma 2010 in 2011, esejem Metoda Resmana z naslovom Urednikovanje Sodobne pedagogike od 1999 do 2007 in intervjujem aktualne glavne urednice z zadnjimi tremi uredniki Jasno Mažgon, Klaro Skubic Ermenc in Damijanom Štefancem. Prispevki so dostopni na tej povezavi.

Tematsko vabilo avtorjem za prispevke v reviji Sodobna pedagogika

Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije je 23. 3. 2023 organizirala posvet z zgoraj navedenim naslovom, da bi ponudila prostor za razpravo o obsežni prenovi oz. reformi sistema vzgoje in izobraževanja, ki je pred nami in že dobiva prve obrise. Na posvetu so bila odprta vprašanja o ciljih, vsebinah in pristopih k šolski reformi. Svoje razmisleke, kakšne sistemske in kurikularne spremembe bi morali uveljaviti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja, poklicnega, strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, so predstavili nekateri strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali. Na okrogli mizi pa so mnenja soočili še predstavniki pristojnega ministrstva, šol in strokovnih organizacij s področja vzgoje in izobraževanja.

Uredništvo Sodobne pedagogike želi ta prostor za razpravo še razširiti in širši strokovni javnosti ponuditi priložnost za predstavitev razprav, spoznanj in izkušenj. Zato pripravljamo tematsko številko, ki bo naslovila tematiko reformiranja sistema vzgoje in izobraževanja. K oddaji prispevkov vabimo raziskovalce, odločevalce, vodstvene kadre in strokovne delavce – pričakujemo izvirne znanstvene in strokovne prispevke, eseje in opise primerov iz prakse, ki obravnavajo najširša vprašanja reformiranja:

  • metodologijo reformiranja sistema in izsledke primerjalnih analiz;
  • upravljanje in financiranje vzgoje in izobraževanja po celotnih vertikali;
  • kurikularne podlage in izhodišča;
  • vzgojne koncepte in didaktične modele, spremljanje in ocenjevanje znanja;
  • izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev;
  • koncepte in konceptualizacije svetovalnih služb v vrtcih in šolah idr.

Tematski urednici številke sta dr. Sonja Rutar in dr. Klara Skubic Ermenc.

Tematske prispevke avtorji posredujete na e-naslov uredništva: info@zdpds.si

Ključni roki

Rok za oddajo povzetkov (150-250 besed): 12. 5. 2023

Rok za oddajo prispevkov (4000-6000 besed): 15. 9. 2023

Predviden izid številke: 31. 12. 2023

Navodila avtorjem: https://www.sodobna-pedagogika.net/za-avtorje/navodila/

Revija izhaja štirikrat letno. Vsi prispevki, ki so objavljeni v Sodobni pedagogiki, so recenzirani v postopku slepe recenzije. Revijo Sodobna pedagogika izdaja Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.