Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.