Etika objavljanja

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Sodobna pedagogika je znanstvena revija s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni samo najstarejša pedagoška revija v Sloveniji, temveč ima tudi status znanstvene revije v Sloveniji z najdaljšo tradicijo izhajanja (od leta 1880). Pri recenziranju in objavi prispevkov smo zavezani najvišjim založniškim in akademskim etičnim standardom. Vsi sodelujoči v procesu objave – avtorji, uredniki in člani uredniškega odbora, recenzenti ter izdajatelj – si dejavno prizadevamo, da delo poteka po najvišjih etičnih in strokovnih standardih.

Kot vrhunska slovenska znanstvena revija za vprašanja vzgoje in izobraževanja je Sodobna pedagogika s svojo vse večjo vpetostjo v mednarodno akademsko okolje zavezana tudi spoštovanju mednarodnih založniških in akademskih etičnih standardov. Zato smo pričujočo izjavo zasnovali tako na lastni akademski tradiciji objavljanja znanstvenih del kot tudi na podlagi mednarodnih Smernic za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Dolžnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora

Urednik in uredniški odbor naredijo vse, kar je v njihovi moči, za spodbujanje kvalitete izdanega gradiva, pri čemer upoštevajo, da imajo posamezni razdelki revije različne cilje in standarde. Stremijo k izboljševanju revije in zadovoljevanju potreb bralcev in avtorjev.

Člani uredniškega odbora delujejo kot ambasadorji revije, ki jo podpirajo in promovirajo. Iščejo najboljše avtorje ter aktivno spodbujajo nastajanje člankov. Recenzirajo prispele prispevke, se udeležujejo uredniških sestankov ter sprejemajo naročila za pisanje uvodnikov, recenzij in komentarjev člankov s svojega strokovnega področja.

Glavni in odgovorni urednik, tematski uredniki in uredništvo se zavzemajo za svobodo izražanja ter ohranjajo integriteto akademskega dela. Uredniki objavijo popravke, pojasnila, preklice in opravičila vedno, kadar je to potrebno.

Glavni urednik predlaga objavo ali zavrnitev člankov na osnovi recenzij, končno odločitev o objavi ali zavrnitvi članka ima uredniški odbor.

Glavni urednik zagotovi izbiro ustreznih recenzentov. Članki so dvojno slepo recenzirani. Recenzenti so praviloma člani uredniškega odbora, vključno s člani razširjenega uredniškega odbora. Urednik lahko po potrebi za recenzente predlaga tudi zunanje eksperte.

Odločitev za sprejem ali zavrnitev določenega članka v objavo temelji zgolj na pomembnosti, izvirnosti in jasnosti članka ter na relevantnosti študije za znanstveno področje revije. Uredniki in uredniški odbor avtorjev ne smejo diskriminirati glede na spol, spolno usmerjenost, verski, etnični ali geografski izvor.

Revija objavlja tudi tehtne kritike izdanih prispevkov, razen če imajo uredniki in uredniški odbor prepričljive razloge za to, da jih ne objavijo. Avtorji, katerih prispevki so bili predmet kritike, morajo imeti priložnost za odziv na kritiko.

Uredniki in uredniški odbor morajo zagotoviti, da raziskovalni prispevki, ki jih objavijo, ustrezajo mednarodno sprejetim etičnim smernicam.

Uredniki morajo zaščiti zaupnost posameznih informacij. Urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem besedilu nikomur drugemu, razen avtorju, recenzentom, potencialnim recenzentom in izdajatelju, če imajo za to utemeljene razloge.

Uredniki in uredniški odbor ščitijo anonimnost recenzentov in avtorje. Če je delo urednika ali posameznega člana uredniškega odbora v konfliktu interesov s katerim od avtorjev, naj ta besedila ne recenzira oziroma ne dobi v recenzijo.

Odgovorni urednik se mora na pritožbe odzvati takoj. V primerih, ko gre za sum kršitev ali dvomljivega avtorstva, naj urednik upošteva shemo delovanja Odbora za etiko objavljanja (COPE). Če je avtor nezadovoljen z odločitvijo, se lahko pritoži na uredniški odbor.

Uredniki morajo preprečiti, da bi poslovne potrebe ogrozile intelektualne in etične standarde.

Dolžnosti avtorjev

Podatki, na katerih temeljijo članki, morajo biti točni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive.

Tematski ali glavni in odgovorni urednik lahko v procesu pregledovanja članka avtorje prosi, da na vpogled predložijo svoje vire podatkov in da do teh podatkov omogočijo širši javni dostop, če je to mogoče.

Avtor je dolžan sodelovati v recenzentskem postopku in upoštevati sugestije recenzentov in urednika za izboljšave besedila. Zavrnitev posameznega popravka mora tehtno utemeljiti.

Avtorji morajo v recenzentsko presojo predložiti izvirno delo, delo drugih in citate morajo pravilno navesti in citirati. Objave nekaterih vrst člankov (npr. prevodi) v več kakor eni reviji so sprejemljive, če za to obstajajo tehtni razlogi; urednik se mora glede takšne ponovne objave strinjati, ponovna objava mora biti ustrezno omenjena.

Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo prikaže članek nekoga drugega kot svoj članek, do tega, da brez ustreznega citiranja kopira ali parafrazira daljše dele članka drugega avtorja, ali si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo.

Avtor naj citira vse objave, ki so vplivale na njegovo delo. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer ko recenzira rokopise ali katera koli neobjavljena dela drugih avtorjev, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke.

Avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce, ki so pomembno prispevali k pripravi članka. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce, ki so prispevali k članku. Avtor, ki predloži članek v objavo oz. v največji meri sodeluje z uredništvom, mora zagotoviti, da so v članku navedeni vsi ustrezni avtorji, in da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico članka ter soglašajo, da se ga odda za objavo.

Avtorji so dolžni poskrbeti za vse etične standarde raziskave, katere rezultati so objavljeni v članku. Vsi avtorji morajo razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega besedila. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

Če avtor odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika revije ter sodeluje z njim pri umiku oziroma popravi članka. Če urednik izve, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, je avtorjeva dolžnost, da razpravo umakne ali popravi ali pa uredniku predloži dokaze o pravilnosti izvirnega članka.

Oddaja istega besedila več revijam hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva.

Avtor lahko članek umakne iz objave do zaključka recenzentskega postopka. Kasneje lahko avtor uredniku predlaga umik članka, če ugotovi, da delo vsebuje bistveno napako, ki pomembno vpliva na znanstveno verodostojnost besedila, o predlogu pa nato presodi urednik v sodelovanju z recenzenti.

Dolžnosti recenzentov

Vsak izbrani recenzent, ki se ne čuti dovolj usposobljenega za recenzijo besedila, ali ki ve, da ne bo mogel v roku opraviti recenzije, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od recenziranja.

Recenzenti morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi.

Recenziranje rokopisov mora biti objektivno. Osebno kritiziranje avtorja ni primerno. Recenzenti morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Recenzenti morajo identificirati ustrezna objavljena dela, ki jih avtorji niso citirali. Recenzent mora urednika opozoriti tudi na večje podobnosti ali vsebinsko prekrivanje v objavo predloženega rokopisa s katerim koli drugim člankom, ki ga osebno pozna.

Recenzent mora zaščitene informacije ali ideje, za katere izve med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist ali za lastne raziskave brez izrecnega dovoljenja avtorja. Če je mogoče, naj se recenzenti vzdržijo pregledovanja rokopisov, če gre za konflikt interesov.