Vpliv izvedbe intervencijskega treninga z učenci z disleksijo na metakognitivno zavedanje bralnih strategij pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih
Tanja Černe

Povzetek:  V sodobni specialnopedagoški znanosti in stroki se krepi zavedanje pomena samoregulacijskega učenja, ki poleg kognitivne in motivacijske samoregulacije vključuje tudi usvajanje in regulacijo metakognitivnih znanj in strategij, ki izboljšajo učenje učencev z disleksijo. Ob predpostavki, da ozaveščene strategije, ki jih uporabljajo strokovnjaki, vplivajo na učinkovito poučevanje učencev z disleksijo, nas je v raziskavi zanimalo samozavedanje o uporabi metakognitivnih bralnih strategij pri 29 specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki nudijo dodatno strokovno pomoč učencem z disleksijo, in sicer pred izvedbo intervencijskega treninga, ki so ga izvajali v obsegu treh mesecev, in po njem. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom Mokhtarija in Reichardove. Izsledki raziskave kažejo, da so bile pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih pred izvedbo treninga najbolj razširjene strategije reševanja problemov, najmanj pa podporne bralne strategije, ki so pomembne za poučevanje učencev z disleksijo. Po izvedbi treninga je pri vseh skupinah bralnih strategij prišlo do izboljšanja. Ugotovitve lahko služijo razmisleku o pomenu krepitve metakognitivnih bralnih strategij pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, in sicer v funkciji načrtovanja in izvedbe korektivno-intervencijsko-kompenzatornih treningov na individualni in na institucionalni ravni ter na ravni oblikovanja in izvajanja dodiplomskih in podiplomskih programov in programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja v prihodnje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.