Razlike v pogostosti zlorabljanja otrok v družini in šoli
Vesna Bilić

Povzetek:  Pri raziskavi, v katero sta bila vključena 602 učenca drugega letnika srednjih šol v Republiki Hrvaški, smo izhajali iz domneve, da je telesno in čustveno zlorabljanje otrok pogostejše v družini kot v šoli. Pri raziskavi smo uporabili modificirana vprašalnik o stresnih dogodkih v družini in šoli (za merjenje telesnega zlorabljanja) in vprašalnik o zlorabah v otroštvu (za merjenje čustvenega zlorabljanja). Ugotovitve kažejo, da je telesno zlorabljanje statistično značilno pogostejše v družini kot v šoli (F = 127,1; p < 0,01). Ugotovili smo tudi statistično značilno interakcijo med »krajem« zlorabljanja in spolom (F = 4,301; p < 0,03). Deklice so pogosteje zlorabljane v družini. Dečki so v primerjavi z deklicami pogosteje zlorabljani v šoli. Čustveno zlorabljanje je prav tako statistično značilno pogostejše doma kot v šoli (F = 43,179; p < 0,00), potrjena pa je tudi interakcija med »krajem« zlorabljanja in spolom (F = 8,385; p < 0,00). Deklice so veliko pogosteje čustveno zlorabljane v družini. Te ugotovitve je mogoče pojasniti tudi z zakonsko prepovedjo in družbenim zavračanjem vseh oblik zlorabljanja v šoli, hkrati pa je družina prostor, kjer pod krinko zasebnosti in skrívnosti zlorabljanje ostane dolgo neopaženo in je redko sankcionirano.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.