Romi v procesu integracije pri nas in v Evropi
Sergeja Gomboc Mrzlak

Povzetek:  Romi so največja etnična manjšina v Evropi in živijo v vseh evropskih državah. Nestrpnost v zgodovini je vplivala na slab razvoj romskih skupnosti in oteževala njihovo integracijo v širšo družbo. Kljub vsemu pa številni primeri dobre prakse v Evropi kažejo na rešljivost problemov v zvezi z integracijo Romov v širšo družbo. Najpomembnejše pri tem je, da sodelujejo v prizadevanjih za izboljšanje pogojev izobraževanja Romov vsi, Romi sami pa tudi ustrezne izobraževalne institucije, lokalne oblasti in različne vladne ter nevladne organizacije. Če pogledamo razmere v Sloveniji, vidimo, da romska populacija pri nas ni homogena. Romi kot skupnost ali etnična skupina se med seboj zelo razlikujejo po stopnji socialnega, ekonomskega in političnega razvoja ter po stopnji integriranosti v slovensko družbo. Pri tem izmed vseh pokrajin, v katerih Romi živijo, izstopa Prekmurje, ki je z vrsto pozitivnih ukrepov in spodbud pripomoglo k uspešnejši socializaciji Romov in zboljšanju njihovega socialnega, ekonomskega in političnega položaja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.