Podpora učitelju pri notranji učni individualizaciji in diferenciaciji v prvem razredu osnovne šole ter spremljanju lastnega strokovnega dela
Maša Vidmar

Povzetek:  Načelo učne individualizacije in s tem povezane učne diferenciacije je eno od osrednjih načel v slovenskem šolskem prostoru. Preizkus temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo (Performance indicators in primary schools: On-entry baseline assessment – PIPS; Vidmar in Zupančič 2006a, 2007) učitelju v prvem razredu na sistematičen način pomaga pridobiti podatke o značilnostih učencev ter s tem olajša notranjo učno individualizacijo. Ob izvedbi istega preizkusa po enem letu učitelj skozi spremljanje napredka učencev dobi povratno informacijo za svoj profesionalni razvoj. Gre za slovensko različico britanskega preizkusa, ki meri (pred)bralne in matematične kompetentnosti. V raziskavi smo preizkus izvedli individualno s 328 slovenskimi učenci ob začetku prvega razreda in nato leto pozneje ponovno z istimi učenci. Preizkus temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo ima enofaktorsko strukturo in ustrezno zanesljivost. Učenci imajo ob vstopu v prvi razred do določene mere razvite bralne pojme, fonetično zavedanje, prepoznavanje črk, spretnosti seštevanja in odštevanja ter prepoznave številk, v manjši meri pa tudi branje. Razlike med otroki v temeljnih kompetentnostih so precejšnje, kar kaže na pomembnost in nujnost učne individualizacije pri poučevanju v prvem razredu. Po enem letu se je pokazal pomemben napredek v dosežkih pri vseh nalogah. Predstavljeni preizkus je potencialno uporaben za učitelje in šole v praksi, so pa z njegovo uporabo povezani tudi določeni izzivi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.