Predšolski kurikulum v vzgojno-izobraževalnem kontekstu Črne Gore
Tatjana L. Novović

Povzetek:  Z analizo različnih kurikulov odprtega oz. delno odprtega tipa je mogoče ugotoviti, da imajo ti skupno usmeritev: na otroka osredinjen proces, ki naj poteka v vzdušju medosebne odgovornosti in kulture dialoga. Otrok ima potrebo in pravico, da dejavno sodeluje v procesih svojega razvoja in učenja. Uradni predšolski kurikulum je v Črni gori zasnovan na podlagi humanističnih in socialnokonstruktivističnih paradigmatskih usmeritev, na praktično-izvedbeni ravni pa pridobiva pomen in se v vsakokratnih kontekstih udejanja skozi operativizirane cilje in dejavnosti. Vzgojiteljice v predšolskih ustanovah v Črni gori načrtujejo tematsko, tako da izhajajo iz obveznega programa, razvojno-starostne ravni otrok/skupine, aktualnega dogajanja, interesov otrok, predlogov staršev ter timskih dogovorov. Vzgojiteljice cilje kurikula povezujejo z zahtevami, ki jih prednje postavlja vsakokratni kontekst, otroci in odrasli. Dejavnosti individualizirajo, pri čemer upoštevajo skladnost med različnimi oblikami dela in ravnmi zahtevnosti. Kljub temu se v praksi odprti, fleksibilni in na otroke osredinjen individualiziran pristop prepleta z elementi tradicionalnega, razmeroma rutiniziranega kurikula. Kakovost pedagoške prakse v ustanovah predšolske vzgoje se zagotavlja s kombinacijo zunanjih mehanizmov nadzora ter notranje in samoevalvacije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.