Potenciali modela kolaborativne evalvacije pri razvijanju kakovosti prakse v otroškem vrtcu v Srbiji
Dragana Pavlović Breneselović in Živka Krnjaja

Povzetek:  Članek obravnava potenciale modela kolaborativne evalvacije v primerjavi z zunanjo evalvacijo pri razvijanju kakovosti prakse v otroškem vrtcu. V njem sta predstavljena dva prevladujoča diskurza kakovosti, diskurz zagotavljanja kakovosti in diskurz vzpostavljanja kakovosti. Diskurz oblikovanja kakovosti je izhodišče za predstavitev modela kolaborativne evalvacije, njegovih bistvenih značilnosti in možnosti, ki jih ponuja pri evalvaciji. Primer rabe modela klaborativne evalvacije iz pilotnega projekta novih Temeljev programa predšolske vzgoje in izobraževanja v Srbiji kaže, kako je uvajanje kolaborativne evalvacije pripomoglo k preoblikovanju prostora v otroških vrtcih, ki so sodelovali v pilotnem projektu. V sklepnem delu članka so elaborirane prednosti modela kolaborativne evalvacije pri razvijanju kakovosti prakse v otroškem vrtcu v primerjavi s prevladujočim modelom zunanje evalvacije kakovosti v Srbiji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.