Poznavanje in razumevanje kurikularnih rešitev obravnave spola med dijaki in dijakinjami programa predšolske vzgoje
Mojca Lukan

Povzetek:  V prispevku obravnavamo razumevanje načela nediskriminacije glede na osebno okoliščino spola v Kurikulumu za vrtce (1999). Uvodoma predstavimo, kako dokument obravnava problematiko spola na posameznih področjih dejavnosti v vrtcu. Sledi predstavitev izsledkov raziskave, ki smo jo opravili med dijaki in dijakinjami, ki obiskujejo srednješolski program predšolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana: zanimalo nas je, kakšno je njihovo poznavanje kurikularnega dokumenta in kako ga razumejo v okoliščinah, ki zahtevajo premisleke o konkretnih vzgojnih ravnanjih. Izsledki opravljene empirične raziskave kažejo, da so dijaki in dijakinje v zelo velikem deležu usvojili kurikularna načela, cilje in smernice dokumenta na splošni ravni. Ob tem pa opozarjamo, da je pomembno, da srednješolski učitelji in učiteljice pri pouku proces usmerijo v reflektiranje in operacionalizacijo vsebine kurikularnega dokumenta.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.