Ustvarjalnost: didaktični izziv sodobnega učitelja
Anna Kožuh

Povzetek:  Namen prispevka je obravnavati ustvarjalnost v luči didaktičnih kompetenc učitelja, s čimer želimo osvetliti zlasti področja, kjer se oboje povezuje in se kaže njuna medsebojna odvisnost. V besedilu analiziramo bistvene prvine ustvarjalnosti in le-to pojmujemo kot nepogrešljiv del učinkovitih didaktičnih strategij. Ustvarjalnost, kot se kaže v odnosu učitelja do poučevanja, razumemo zlasti kot nenehno iskanje vse boljših didaktičnih rešitev, odkrivanje novih priložnosti za učenje ter s tem povezano preizpraševanje lastnih ustaljenih predpostavk o delu z učenci. Ena od ključnih značilnosti učiteljeve ustvarjalnosti je tako tudi njegova zmožnost poiskati različne načine reševanja istega problema. Razmislek o ustvarjalnosti kot sestavini učiteljeve didaktične kompetentnosti med drugim tudi terja, da posebno pozornost namenimo Renzullijevemu trikrožnemu modelu ustvarjalnosti, po katerem se sposobnosti razvijajo skozi interakcijo treh dejavnikov: nadarjenosti, motivacije in zmožnosti za ustvarjalno razmišljanje. Vse omenjene sestavine modela vzpostavljajo temelj za didaktično delovanje vsakega učitelja. Omenjeni model predstavljamo skozi teoretične razmisleke poljskih avtorjev o ustvarjalnosti učitelja ter z vidika razmerja do drugih učiteljevih didaktičnih kompetenc.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.