Povezanost med socialnimi in pedagoškimi kompetencami učiteljev ter šolsko kulturo
Maja Brust Nemet

Povzetek:  Socialne in pedagoške kompetence učiteljev so ključnega pomena za vseživljenjsko učenje ter nujne za uspešno delo usposobljenega in za razvoj učencev odgovornega učitelja. Učitelji se tudi sami spreminjajo skozi vseživljenjsko učenje, izpopolnjujejo svoje kompetence in ustvarjajo pozitivno šolsko kulturo, ki jo tvorijo medčloveški odnosi, sobivanje, sodelovanje ter medsebojno zaupanje članov kolektiva. V prispevku teoretično in empirično obravnavamo vprašanje, ali obstaja – in če obstaja, kakšna je – povezanost med socialnimi in pedagoškimi kompetencami učitelja ter šolsko kulturo. Zanima nas tudi položaj in mesto posameznikov, ki imajo tako na omenjene kompetence učitelja kot tudi na šolsko kulturo največji vpliv. V ta namen smo opravili kvantitativno in kvalitativno raziskavo med 696 učitelji v 30 osnovnih šolah iz petih slavonskih pokrajin na Hrvaškem. Rezultati raziskave kažejo, da obstaja statistično pomembna povezava med socialnimi in pedagoškimi kompetencami učiteljev ter šolsko kulturo. Največji vpliv na doseganje socialnih in pedagoških kompetenc učiteljev imajo njihova formalna izobrazba, vseživljenjsko učenje in družinski odnosi, medtem ko na šolsko kulturo najbolj vplivajo kakovost njihove komunikacije, sodelovanje in kolegialnost. Full text

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.