Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole
Dr. Mara Cotič, Lea Kozel in mag. Darjo Felda

Povzetek:  V Kurikulumu za vrtce (1999) in v Učnem načrtu za matematiko za osnovno šolo (1999) je verjetnost kot matematična vsebina posebej izpostavljena. Z verjetnostjo razvijamo pri otroku poleg determinističnega tudi nedeterministično mišljenje, ki je nujno za razumevanje današnjega sveta. Z nekaterimi temeljnimi pojmi verjetnosti se otrok sreča že v predšolskem obdobju, zlasti v igrah na srečo. Poraja pa se vprašanje, kako se z njimi sooča in kako jih razume. Na to smo skušali odgovoriti z izvedbo raziskave v vrtcih in šolah. Predvsem nas je zanimalo, ali so razlike v reševanju nalog iz verjetnosti med otroki v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole, zlasti pri predvidevanju naključnih dogodkov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.