Nekaj razmislekov o razmerju med formativnim spremljanjem in ocenjevanjem znanja
Damijan Štefanc in Mojca K. Šebart

Povzetek:  V članku se lotevamo problematike formativnega spremljanja v splošnem, zlasti osnovnošolskem izobraževanju. Najprej opredelimo sam koncept formativnega spremljanja, na kratko predstavimo njegov historiat in pokažemo na temeljne teoretske in terminološke zagate na tem področju. V drugem delu razprave obravnavamo nekatere kritične poglede na formativno spremljanje v luči sodobnih teženj po poučenjenju (angl. learnification) izobraževanja in pouka, predstavimo pa tudi kritike, ki so povezane z razumevanjem temeljnih namenov in ciljev vzgoje in izobraževanja. V zadnjem delu besedila se osredotočimo na vprašanje razmerja med formativnim spremljanjem in (sumativnim) ocenjevanjem znanja, saj se tudi v našem prostoru v zadnjem obdobju pojavljajo intence, da bi moralo formativno spremljanje prevzemati funkcije ocenjevanja znanja. Te intence prevprašujemo s širšega pedagoškega kot tudi z ožje didaktičnega vidika.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.