Kompetence pedagogov za delo v šolski svetovalni službi
Mateja Ozvaldič

Povzetek:  Povzetek: V prispevku teoretično in empirično analiziramo stanje na področju kompetenc pedagogov za delo v šolski svetovalni službi. V teoretskem delu predstavljamo, kaj razumemo pod pojmom kompetenca in kompetentnost, ter opisujemo kompetenčni model pedagogov, ki smo ga povzeli po hrvaškem modelu. Kompetentnost pedagogov je odvisna od več dejavnikov, eden od teh je profesionalni razvoj. V prispevku smo profesionalni razvoj predstavili z vidika začetnega izobraževanja. V empiričnem delu pa smo ugotavljali, kako pedagogi ocenjujejo lastno kompetentnost, in preverjali njihovo mnenje o pomembnosti, ki jo pripisujejo posameznim kompetencam, zajetih v kompetenčnem modelu pedagogov po S. Staničiću, glede na to, ali so program pedagogike končali na Univerzi v Ljubljani ali na Univerzi v Mariboru.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.