Vloga pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi
Petra Gregorčič Mrvar in Metod Resman

Povzetek:  Povzetek: V prispevku podrobno predstavljamo vlogo pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi, torej vlogo strokovnjaka za analizo izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, dela in procesa v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Pedagog deluje na strokovnih področjih, ki se vežejo tako na delo vzgojno-izobraževalne ustanove nasploh oz. zagotavljanje kakovostnega vzgojno--izobraževalnega dela in procesa v celoti kot tudi na neposredno pomoč otrokom in mladostnikom pri učenju ter napredku na vseh področjih razvoja. Njegovo delovanje in kompetence lahko umestimo v štiri strokovna področja dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi: razvoj vzgojno-izobraževalne ustanove kot celote; neposredno sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu; svetovalno delo in pomoč otrokom in mladostnikom ter staršem; razvijanje in sooblikovanje sistemskih rešitev v vzgoji in izobraževanju. Področja dela in kompetence pedagoga sodijo med pomembne dejavnike, na podlagi katerih se gradi njegova identiteta.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.