Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem
Irena Lesar

Povzetek:  Povzetek: Prispevek ponuja pregled dosedanjih ugotovitev udejanjanja inkluzivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter razmislek o izzivih, ki jih pedagogiki postavlja zahteva po večji stopnji realizacije te ideje. Izhaja iz specifičnega pojmovanja inkluzivnosti kot zahteve po transformaciji šolskega sistema in iz predpostavke, da je inkluzivnost temeljno obče pedagoško vprašanje. Prek osvetljevanja nekaterih vidikov šolskega sistema (namen šolanja, reproduciranje družbene neenakosti v šolah, pogoji za učenje in osebnostni razvoj, individualistična perspektiva razlogov za otrokovo neuspešnost in nesprejetost, relevantna znanja za (bodoče) pedagoške delavce) pokaže na ključne izzive, ki jih pedagogiki postavlja vpeljevanje kompleksnega razumevanja inkluzivnosti. Ti pa so zlasti: (a) plasiranje vzgojne teorije v mednarodne razprave in okrepitev vzgojnega vidika, (b) spodbujanje razprave o konceptih znanja in kritične analize obstoječih programov, (c) ohranjanje različnih pedagoških paradigem, (d) vzpostavljanje kulture in klime v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki podpirata udejanjanje inkuzivnosti in (e) raziskovanje možnosti učinkovitejšega (pre)oblikovanja stališč (bodočih) pedagoških in vodstvenih delavcev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.