Med manipulacijo in participacijo otrok v vrtcih: ocena vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev
Sonja Rutar in Tina Štemberger

Povzetek:  Proučevanje pogostosti in oblik participativne in neparticipativne prakse (manipulacije) v vrtcih je ključnega pomena za spoznavanje in predvsem ozaveščanje obstoječega vzgojno-izobraževalnega procesa, saj ravno neozaveščena manipulacija z otroki preprečuje emancipacijo otrok že v procesu vzgoje. V prispevku problematiziramo pogostost različnih stopenj in oblik participacije ter neparticipacije (manipulacije) otrok v vzgoji. V raziskavo so bili vključeni vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz slovenskih javnih vrtcev. Rezultati nakazujejo, da se skrajna neparticipativna praksa ne dogaja pogosto, obenem pa ugotavljamo, da ni dovolj pogosta najvišja stopnja participacije otrok. V prihodnje bo treba bolj pozorno proučevati in reflektirati participacijo s posrednikom, ki jo je v praksi najtežje prepoznati in pomeni prehodno fazo med neparticipativno (manipulativno) prakso in participacijo otrok.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.