Vzgoja med etičnim diskurzom in zdravo pametjo
Zdenko Medveš

Povzetek:  Članek razvija tezo, da zagotavlja univerzalno vrednotno podlago celostni vzgoji moralni sistem, v katerem so med seboj konstruktivno prepleteni različni etični diskurzi. Ta je za vzgojo uspešnejši in omogoča posamezniku širšo presojo alternativ v moralnem delovanju. Pluralnost moralnega sistema predpostavlja prisotnost različnih etičnih diskurzov: etike človekovih pravic (liberalni diskurz), etike skupnega dobrega (komunitarni diskurz) in etike medosebnih odnosov (etika skrbi). Pri prepletanju vseh treh diskurzov v vzgoji naj učitelj/vzgojitelj sledi zdravemu razumu, ki ga opredeljujemo kot moč razsojanja in čut za skupnost. Sledijo še pogledi na to, kako organizirati konkretne vzgojne prakse, ki spodbujajo ustvarjanje pluralnega etičnega vzgojnega okolja, v katerem vzgoja, razumljena kot komunikacija, lahko opremlja otroka za razsodno moralno samoodločanje, ne da bi ga »pripela« na obče norme, čemur sledi oris podobe nove avtoritete šole in končno obravnava ideološko izpostavljenih tem ter s tem povezanega problema družbene angažiranosti šole.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.