Vloga staršev v izobraževalnih potekih otrok v Sloveniji
dr. Mirjana Ule

Povzetek:  V članku bomo analizirali odnos do izobraževanja, stopnjo ter oblike starševske vpletenosti v šolsko delo in izobraževalne poteke otrok v Sloveniji. Prispevek temelji na empiričnih podatkih, ki smo jih pridobili s kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskavami s starši, otroki in učitelji v okviru projekta Upravljanje izobraževalnih potekov v Evropi (Governance of Educational Trajectories in Europe). Projekt je osredotočen na izobraževalno obdobje med zaključkom primarnega in prehodom v sekundarno stopnjo izobraževanja. Ugotovili smo, da so starši v Sloveniji tudi v primerjavi z evropskim kontekstom zelo vpleteni v izobraževalne poteke ter v samo šolsko delo otrok. Imajo visoke izobraževalne aspiracije, ki so jih očitno ponotranjili tudi otroci. Ker je vpletenost staršev v šolsko delo in izobraževalne poteke tako velika, je to nov dejavnik socialne diferenciacije otrok. Prikrito sankcionira tiste starše in otroke, ki ne znajo ali ne zmorejo ustvariti podporne družinske klime

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.