Na rezultatih učenja zasnovana politika (vseživljenjskega) izobraževanja
dr. Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Članek se ukvarja z vprašanjem pomena koncepta rezultata učenja in njegove vloge v sodobnih politikah izobraževanja. Prva teza, ki jo brani, je, da je koncept rezultata učenja politični konstrukt brez jasne opredelitve, ki pa ga je mogoče razumeti v kontekstu sodobne regulacije sistemov izobraževanja, ki v središče politik postavljajo skrb za kakovostne in transparente učne dosežke učečih se populacij. Avtorica poleg tega utemeljuje, da je kljub globalnemu premiku k rezultatskemu pristopu mogoče ločiti med dvema tipoma tega pristopa; prvi je značilen za države, ki svoje sisteme izobraževanja še vedno upravljajo večinoma s centralne ravni, drugi pa je značilen za decentralizirane sisteme. K uveljavljanju rezultatskega pristopa prispevajo tudi nadnacionalna in nacionalna ogrodja kvalifikacij, ki zadnja leta doživljajo intenziven razmah. Zato je razprava dopolnjena z analizo temeljnih funkcij in značilnosti sodobnih ogrodij kvalifikacij. Članek zaključuje z razpravo o relaciji koncepta rezultata učenja in sistemov priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter nakazuje nekaj dimenzij v sicer kompleksni problematiki priznavanja zunaj formalnega sistema izobraževanja pridobljenih znanj in zmožnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.