Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev
Barbara Hanuš

Povzetek:  V prispevku je predstavljen primer šole, na kateri materni jezik večine učencev ni slovenščina. To pomembno vpliva na opismenjevanje, saj je slovenščina v osnovnih šolah v Sloveniji učni jezik. Na opismenjevanje poleg poznavanja jezika okolja vplivajo tudi socialni položaj učencev, njihovi motivacijsko-vedenjski stili in okolje, v katerem poteka njihova vzgoja oz. socializacija. Učencem pripadnikom prve in druge generacije priseljencev je treba omogočiti opismenjevanje v slovenščini kot drugem jeziku, pomembno pa bi bilo, da bi jim šola omogočila tudi ohranjanje njihove kulture in sistematično opismenjevanje v njihovem maternem jeziku.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.