Vloga in položaj javnih zavodov za izobraževanje odraslih v Sloveniji
Mag. Brigita Kruder in Ema Perme

Povzetek:  Ljudske univerze so javne organizacije za izobraževanje odraslih, ki s svojo mrežo zajemajo celotno Slovenijo. Tradicija delovanja, vpeta v lokalno okolje, jih zaznamuje kot prožne, razvojno naravnane institucije, ki pomenijo s svojo programsko zasnovo, dejavnostmi, kadrovsko in materialno infrastrukturo temelje, na katerih Slovenija uresničuje cilje iz Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (v nadaljevanju ReNPIO). Ta lokalna andragoška središča so povezana v Zvezo ljudskih univerz Slovenije že kar pol stoletja. Zgodovina posameznih članic pa sega v čas pred prvo svetovno vojno. Zgodovinski pregled opravljanja poslanstva izobraževanja odraslih na ljudskih univerzah kaže na prilagajanje programske ponudbe socialno-ekonomskim razmeram. Na to so vedno močno vplivale družbeno-politične razmere, ki jih je narekovala vladajoča in šolska politika posameznih obdobij. Iz teh so izhajali tudi pogoji zagotavljanja javnih sredstev za izvajanje t. i. prioritetnih programov na nacionalni ravni, v okviru javne mreže organizacij. Kritičnost tega zgodovinskega trenutka in obstoja pomembnega segmenta sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je v slabi sistemski in zakonski urejenosti nacionalno prioritetnih programov in dejavnosti izobraževanja odraslih, saj se na nacionalni ravni vse preveč izogibamo uresničevanju ciljev ReNPIO in resnemu poglabljanju v njeno analizo. Pri tem za nekatera leta te sploh ni, kot ni podatkov o poročilih letnih programov izobraževanja odraslih. Tako stanje resno ogroža stabilnost in vzdrževanje javne službe ter javne mreže ustanov, ki izmed vseh organizacij za izobraževanje odraslih, zagotavlja specializirane programe za posamezne skupine odraslih (ranljive ciljne skupine s posebnimi potrebami, kamor lahko uvrstimo tudi Rome, migrante, mlajše odrasle, brezposelne …). Sistemska pomanjkljivost in normativna neurejenost na zakonodajni ravni lahko povzročita zlom javne mreže in vzdrževanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Posledice so skorajda nepredvidljive.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.