Obvezni drugi tuji jezik v osnovni šoli: nuja na poti do večjezičnosti ter priložnost za oblikovanje šolske politike učenja jezikov
Mag. Liljana Kač

Povzetek:  Prispevek predstavi izhodišča uvedbe obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli. Ta izhajajo iz analize stanja pouka tujih jezikov v osnovnih šolah v Sloveniji, širših družbenih okoliščinah ter novejših spoznanj stroke učenja in poučevanja jezikov. Poleg opisa projekta so v prispevku predstavljeni tudi rezultati spremljave na 47 osnovnih šolah, ki so se prve vključile v projekt. V sklepnem delu prispevka so tematizirana vprašanja, ki se odpirajo ob vpeljavi obveznega drugega tujega jezika.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.