Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije
Dr. Damjana Kogovšek, dr. Martina Ozbič in dr. Stane Košir

Povzetek:  Usmeritev inkluzivne politike je, da gluhega ali naglušnega vključi v njegovo lokalno okolje, torej v vrtec ali šolo, kjer biva. Postavi se vprašanje: »Ali smo pripravljeni na takšen izziv?« Na podlagi analize 67 vprašalnikov, ki so jih izpolnili različni delavci v vzgoji in izobraževanju, o načinu poučevanja in prilagajanja posebnim potrebam gluhih in naglušnih v večinski šoli, smo analizirali podatke o načinu poučevanja in prilagajanja posebnim potrebam gluhih in naglušnih v večinski šoli. Ugotovili smo, da je gradivo, ki ga navadno uporabljajo vzgojitelji, učitelji in drugi strokovni delavci, bolj slušno kot vidno naravnano, da prevladuje oralna glasovna komunikacija, manj pa telesna in znakovna, da je vsebina dodatne strokovne pomoči tudi šolska/učna, in ne zgolj re/habilitacijska.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.