Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav – problemi, modeli in nove usmeritve
Dr. Lidija Magajna

Povzetek:   Problemi identifi kacije in ocenjevanja učnih težav, še posebno diferencialne diagnostike specifičnih motenj učenja (SUT) ali težje oblike, imenovane primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), so kompleksni in še vedno zelo aktualni. Čeprav trajajo številne zanimive razprave in strokovne polemike v svetu in pri nas že desetletja in so bili doseženi določeni konsenzi, ostajajo še številna nerešena vprašanja. Kompleksnost problemov je večja tudi zaradi različnih defi nicij in različnih perspektiv. Namen prispevka je predstaviti nekatere najpogostejše probleme na področju identifikacije in diagnostičnega ocenjevanja, tradicionalne modele identifikacije specifičnih motenj učenja (model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, model nizkih dosežkov, model intraindividualnih razlik), novejši model odzivanja na poučevanje/intervencijo in dva hibridna modela, ki težita k integraciji prejšnjih načinov in vključujeta tudi detekcijo težav na širši populaciji, sprotno spremljanje in evalvacijo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.