Ali kurikularne spremembe dohajajo spremembe v življenjskih slogih otrok?
Dr. Gregor Jurak in dr. Marjeta Kovač

Povzetek:  Na podlagi več lastnih in tujih raziskav smo analizirali, kako so kurikularne spremembe v športni vzgoji izražale spremenjene družbene okoliščine in potrebe. Ugotavljamo, da naša mladina preživlja prosti čas drugače, kot so ga preživljali mladi pred desetletjem (Jurak et al. 2003; Strel et al. 2004). Spremembe v življenjskih slogih negativno učinkujejo na zdravstveni položaj mladih, gibanja pa so podobna kot v razvitih državah. Kažejo se v izrazitem povečanju podkožnega maščevja mladostnikov (Strel et al. 2007; Rychtecky 2007), večjem deležu mladostnikov s telesno težo in v zmanjšanju njihovega gibalnega potenciala, zlasti vzdržljivosti v moči (Beunen et al. 1992; Strel et al. 2003, 2005; Rychtecký 2007). Večletne primerjave gibalnih sposobnosti slovenskih dijakov kažejo na vedno večjo razdvojenost v njihovi gibalni učinkovitosti, saj se ob povečanju deleža gibalno slabo učinkovitih dijakov povečuje delež gibalno zelo sposobnih dijakov, zmanjšuje pa se delež povprečno gibalno sposobnih dijakov (Strel et al. 2006, 2007). To vpliva na težavnost poučevanja. Pri osnovnošolcih je pomembna ugotovitev, da se njihova gibalna učinkovitost znižuje (Strel et al. 2005, 2007), čeprav so njihove športne dejavnosti pogostejše kot pred desetletjem (Jurak et al. 2002 a; Strel et al. 2004). To kaže na zaskrbljujoče stanje, saj športna dejavnost v šoli in zunaj nje ne zmore več nevtralizirati negativnih učinkov spremenjenega življenjskega sloga otrok in mladine. Večina kurikularnih sprememb v športni vzgoji je v nasprotju z našimi izsledki, zato predlagamo, naj se takoj izpelje evalvacijska študija pouka športne vzgoje in pripravi kurikularne spremembe, ki bodo upoštevale praktično izvajanje pouka in družbene potrebe. Z zornega kota zadnjih bi moral biti poudarek na gibalni kompetentnosti učencev, tj. ustrezni gibalni učinkovitosti ob primerni telesni teži, temeljnem gibalnem znanju in kognitivnem znanju, povezanem s športom in zdravim življenjskim slogom.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.