Učenje starejših v skupnosti (Uvodnik)
Sabina Jelenc Krašovec in Valentina Hlebec

Povzetek:  Staranje prebivalstva in posledicen pojav starih družb sta v razvitih zahodnih državah dejstvo, s katerim se na nacionalni in nadnacionalni ravni vse intenzivneje ukvarjajo demografske, socialne, ekonomske in izobraževalne politike. O zavedanju,da gre za vprašanja, ki zadevajo celotno družbo, torej vse generacije, ter da gre hkrati za vprašanja, ki presegajo meje nacionalnih držav, govori dejstvo, da je leto 2012 razglašeno za evropsko leto dejavnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Leto je zaznamovalo veliko dejavnosti, posvecenih ozavešcanju prebivalstva in spreminjanju odnosa do starosti, staranja in starih ljudi, ki pa niso nic novega; podrocje se namrec razvija že nekaj desetletij, intenzivno raziskovalno delo pa poteka že skoraj desetletje, kar dokazujejo tudi nekatere znanstvene publikacije (med drugim Hlebec 2009; Hlebec idr. 2012; Kump in Jelenc Krašovec 2010; Licen in Gubalová 2010; Ramovš 2003). Leto 2012 smo v Sloveniji zaznamovali tudi z mednarodno znanstveno konferenco Evropskega združenja raziskovalcev s podrocja izobraževanja odraslih (ESREA), natancneje omrežja ELOA (Education and learn ing of older adults), z naslovom »Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti«. Na konferenci predstavljeni rezultati raziskav s podrocja izobraževanja starejših in medgeneracijskega izobraževanja, ki preucujejo staranje in vlogo razlicnih dejavnosti v procesu vkljucevanja starejših ljudi v skupnost in družbo nasploh, nakazujejo, da ucenje in izobraževanje – kot pomembni podporni in spremljevalni dejavnosti – dobivata vse pomembnejše mesto v celoviti strokovni ponudbi dejavnosti za starejše (Jelenc Krašovec in Radovan 2012). Kljub ocitno intenzivnemu strokovnemu razvoju pa je izobraževanje starejših v politicnem smislu še vedno obrobna dejavnost, njena dejanska marginalnost pa se kaže tako v pomanjkljivem financiranju kot tudi v neustrezni sistemski ureditvi tega podrocja. Razmišljanja razlicnih avtorjev kažejo, da je to znacilnost mnogih evropskih držav (Findsen in Formosa 2011; Withnall 2010).      

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.