Kritična geragogika: umeščanje teorije v prakso
Marvin Formosa

Povzetek:  Namen clanka je dokumentirati nacrtovanje in koordinacijo ucnega programa za starejše odrasle, ki je bil utemeljen na nacelih kriticne geragogike. Ucni program »Starosti prijazne skupnosti: primer  Dinglija« se je izvajal v Dingliju na Malti. Njegov namen je bil starejšim nameniti vec možnosti sodelovanja pri razvijanju kurikula, kar jasno izrazi naše izkušnje z mocjo, privilegiji in diskriminacijo. Obenem je imel program namen: (1) ugotoviti, v kolikšni meri kriticna geragogika poveca zavedanje starejših udeležencev izobraževanja glede njihove vloge v družbi in torej spodbudi kriticno razmišljanje starejših odraslih, (2) ugotoviti, v kolikšni meri kriticna geragogika starejše udeležence izobraževanja spodbudi k vkljucevanju v družbene dejavnosti, ki imajo potencial za izboljšanje njihovih življenj. Kar zadeva omenjeni ucni program, ni nobenega dvoma, da je potencial kriticne geragogike za starejše udeležence v tem, da izrazijo svoja stališca in glasove ter izoblikujejo mesta odpora, subverzije in novih možnosti. Neposredna posledica tega programa je, da majhna skupina malteških starostnikov zdaj ve vec o strukturnih vprašanjih, ki preprecujejo vzpostavitev starosti prijaznih politik. Obenem pa je obljuba kriticne geragogike, da bo starejše odrasle popeljala od »refleksije« k »dejavnosti«, veliko bolj problematicna in v praksi težje uresnicljiva. Na osnovi podatkov iz tega clanka je videti, da ko seposamezniki starajo, izkusijo obrat od materialnih k transcendentnim vrednotam, ki zasenci njihov interes za politicne zaveze.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.