Izobraževanje starejših odraslih s podeželja na ljudskih univerzah v jugovzhodni Sloveniji
Gabi Ogulin Pocrvina

Povzetek:  Praksa v izobraževanju starejših odraslih se osredinja predvsem na ponudbo prostocasnih dejavnosti, kar ne omogoca zadostnega preseganja marginalizacije starejših odraslih. V prispevku izhajamo iz predpostavke, da obstojeca ponudba izobraževanja za starejše odrasle ne ustreza potrebam in željam raznolike skupine starejših odraslih na podeželju in ne vpliva dovolj na krepitev njihove moci in vpliva. Predstavljeni so rezultati empiricne raziskave, ki je bila opravljena v jugovzhodni regiji Slovenije. Kvantitativni podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, na katerega je odgovorilo 119 starejših odraslih s podeželja, kvalitativni podatki pa so bili zbrani s polstrukturiranimi individualnimi intervjuji s štirimi vodji univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo pri tamkajšnjih ljudskih univerzah. Z raziskavo smo ugotavljali, v kolikšni meri tako izobraževalna ponudba v lokalnem okolju kot tudi ponudba univerz za tretje življenjsko obdobje ustreza potrebam in interesom starejših odraslih; koliko in na kakšne nacine si ljudske univerze prizadevajo, da bi zadostile potrebam starejših odraslih, in ali bi dejavnejši starejši odrasli bolj vplivali na izboljšanje izobraževalne ponudbe. Rezultati kažejo, da anketirani starejši odrasli obstojeco ponudbo izobraževanja ocenjujejo kot neustrezno, izobraževalne institucije pa za to podajajo razlicne razloge, kot npr. nepoznavanje ponudbe, financne razloge, neustrezne razpisne pogoje, premajhno dejavnost starejših odraslih itd. Ugotavljamo, da bi dejavnejši starejši odrasli bolj prispevali k ustreznejši programski ponudbi, skladni z njihovimi potrebami in interesi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.