Vpliv dejavnikov samoregulativnega učenja in starosti na uspešnost pri študiju
Marko Radovan

Povzetek:  V raziskavi smo preučevali značilnosti samoregulativnega učenja izrednih študentov in njihov vpliv na študijsko uspešnost (opredeljena s številom opravljenih izpitov, ponavljanjem izpitov in povprečno izpitno oceno). Izhajali smo iz socialnokognitivnega modela motivacije in samouravnavanja učenja (Pintrich 2004), ki predvideva medsebojno vplivanje ciljne usmerjenosti, interesa, vrednotenja učne snovi in samoučinkovitosti s kognitivnimi in metakognitivnimi učnimi strategijami. Za merjenje samoregulativnega učenja smo uporabili Vprašalnik motivacijskih in učnih strategij (VMUS), ki ga je izpolnjevalo 516 izrednih študentov, starih od 20 do 49 let. Rezultati so pokazali, da starejši študenti pogosteje uporabljajo tako kognitivne kot metakognitivne učne strategije in da je uporaba le-teh najbolj povezana s samoučinkovitostjo, vrednotenjem učne snovi in postavljanjem notranjih ciljev. Med dejavniki, ki vplivajo na študijske dosežke, najbolj izstopajo samoučinkovitost, strategije uravnavanja napora in starost študentov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.