Vloga Evropske unije v reformah sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
Urška Štremfel

Povzetek:  V prispevku se osredinjamo na vlogo Evropske unije (EU) v procesih reformiranja sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in odgovarjamo na raziskovalno vprašanje, kako so politike EU uporabljene za legitimacijo nacionalnih reform od osamosvojitve leta 1991 dalje. Izhajamo iz teoretskih in raziskovalnih predpostavk o povezanosti evropeizacije in nacionalnih reformnih procesov ter njene odvisnosti od številnih nacionalnih dejavnikov, vključno z institucionalno (ne)sposobnostjo selektivnega sprejemanja agend EU. Prispevek temelji na izsledkih analize nacionalnih (javno)političnih dokumentov, sprejetih v različnih obdobjih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 1995; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011; Izhodišča za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 2023). Izsledki kažejo na stabilno legitimacijo nacionalnih reformnih procesov s sklicevanjem na avtoriteto (javno)političnih dokumentov EU, ekspertov in ekspertnih podatkov na ravni EU (vladavina znanja), dosežke in odgovornost Slovenije za doseganje ciljev EU (vladavina dosežkov), primerjavo z drugimi razvitimi in uspešnimi izobraževalnimi sistemi v EU (vladavina primerjav) ter diskurzom krize in nujnosti sprejetja reform (vladavina krize/problemov). Prispevek končujemo s kritičnim razmislekom, ali v potekajoči reformi lahko govorimo o premišljeni ali pasivni evropeizaciji sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.