Pomanjkanje učiteljev in ukrepi za zagotavljanje kadra v kontekstu reforme vzgoje in izobraževanja
Ana Bogdan Zupančič in Marko Gavriloski Tretjak

Povzetek:  Pomanjkanje učiteljev je osrednji izziv v reformi šolstva in zahteva obravnavo različnih vidikov: demografskih sprememb, družbenega ugleda učiteljskega poklica, pogojev dela, plačilne politike, prilagoditev izobraževalnih programov itd. Prispevek se osredotoča na razumevanje in reševanje tega problema skozi medsebojno povezane sistemske ravni, na katerih delujejo učitelji: mikro (individualne strategije), mezo (organizacijske politike) in makro (nacionalne in mednarodne iniciative). S sistematičnim pregledom literature smo identificirali in v ospredje postavili nekatere ukrepe za zadržanje učiteljev v Evropski uniji na vseh treh ravneh. Z izbiro tovrstnega pregleda sledimo namenu raziskave, ki omogoča vpogled v strategije za reševanje problema pomanjkanja učiteljev in v potencialne rešitve za zadržanje učiteljev. Končna analiza obsega 40 gradiv iz baz Scopus in EBSOhost, ki smo jih obdelali s programom Atlas.ti in kvalitativno tematsko analizo.V ugotovitvah nakažemo potrebo po integriranem pristopu k obravnavi pomanjkanja učiteljev, zato je treba upoštevati tako lokalne kot mednarodne perspektive. Prispevek prinaša nov vpogled v globalne trende, ki so ključni za reformo vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na prilagoditvi ukrepov za slovenski izobraževalni sistem. S tem ne prispeva le k razumevanju trendov in izzivov v izobraževanju, ampak tudi ponuja konkretne rešitve in strategije za slovenski kontekst, ki so bistvene za nadaljnji razvoj in izboljšanje kakovosti izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.