Reforma predšolske vzgoje v vrtcu? Da, v smeri večje pravičnosti in višje kakovosti za vse malčke in otroke
Ljubica Marjanovič Umek, Janja Bogataj, Jana Flego, Andreja Hočevar, Branka Kovaček, Alenka Močnik in Sonja Rutar in Urška Fekonja

Povzetek:  Ključna naloga predšolske vzgoje v vrtcu je zagotoviti vsem malčkom in otrokom možnosti za celovit razvoj, njihovi starosti primerno učenje, dobro počutje, vključenost in varnost. Številne tuje in domače raziskave potrjujejo pomemben pozitiven (kompenzatoren) učinek vrtca na različna področja razvoja malčkov in otrok ter hkrati poudarjajo pomen kakovosti vrtca tako na strukturni kot tudi na posredni in procesni ravni. V prispevku so predstavljene ugotovitve kvalitativne študije, v kateri smo v osmih slovenskih vrtcih, ki so bili izbrani glede na različne kriterije (npr. geografsko lego, velikost, dvojezično okolje) v fokusnih skupinah z vodstvenimi, strokovnimi in svetovalnimi delavci in delavkami ter starši opredelile izzive, s katerimi se spoprijemajo vrtci v današnjem času. Analiza odgovorov, zbranih v fokusnih skupinah, je pokazala, da so prevladujoči prepoznani izzivi v vrtcih neustrezni normativi, ki določajo število otrok v oddelkih 1. in 2. starostne skupine in prostorske pogoje; delo z otroki s posebnimi potrebami, otroki, katerih prvi jezik ni slovenščina, ter romskimi otroki; dejavnosti kurikuluma ter prehod iz vrtca v šolo. Izhajajoč iz razvojnopsiholoških teorij, sodobnih raziskav na področju spodbujanja zgodnjega razvoja in učenja otrok ter primerjalnih študij, smo oblikovale možne rešitve opredeljenih izzivov, ki stremijo k zagotavljanju večje pravičnosti in višje kakovosti za vse malčke in otroke, vključene v vrtec.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.