Didaktična načela: most med raziskavami pouka in učiteljevim pedagoškim delovanjem
Milena Valenčič Zuljan in Romina Plešec Gasparič

Povzetek:  V znanstvenoraziskovalnem opusu prof. dr. Franceta Strmčnika didaktična načela zavzemajo osrednje mesto – posvečal se jim je skozi celotno akademsko kariero in o njih napisal številne prispevke. V pričujočem prispevku osvetljujemo didaktična načela, ki so v zgodovinskem razvoju pouka nastala s posplošitvijo praktičnih izkušenj. Posebej predstavljamo Strmčnikovo klasifikacijo didaktičnih načel, ki je v slovenskem prostoru najbolj uveljavljena, in jo soočamo z izsledki empiričnih raziskav pouka, s katerimi si raziskovalci učenja in poučevanja prizadevajo odkriti značilnosti kakovostnega pouka in najti načine, kako znanstvena spoznanja prenesti v prakso. Iz opravljene analize je razvidno, da izsledki sodobnih raziskav pouka potrjujejo »klasična« didaktična načela. Didaktična načela, podprta z raziskavami pouka, ki postanejo del učiteljevih pojmovanj, namreč pomembno usmerjajo učiteljevo načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka, prav tako pa imajo pomembno vlogo pri učiteljevem inoviranju pouka in njegovem profesionalnem razvoju. Avtorici izhajava iz predpostavke, da so lahko didaktična načela most med »teorijo in prakso« oz. med raziskavami pouka in učiteljevim pedagoškim delovanjem, zato v zaključkih opisujeva vlogo in pomen didaktičnih načel v procesu izobraževanja učiteljev.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.