"Tudi mama se vam zahvaljuje in vas pozdravlja" - Pedagoški proces z otroki priseljencev med epidemijo covida-19
Janja Žmavc, Sabina Autor in Alenka Gril

Povzetek:  Prispevek tematizira posebnosti izobraževanja priseljencev med epidemijo covida-19 spomladi 2020 skozi didaktično perspektivo. Uvodoma omenja problem dokumentov šolske politike v tem času, ki so bili v glavnem omejeni na zagotavljanje IKT-opreme kot bistvenega elementa poučevanja na daljavo, medtem ko se z didaktičnim načrtovanjem sprememb poučevanja v spremenjenih razmerah niso posebej ukvarjali, prav tako ne z ranljivimi skupinami otrok, posledično tudi ne z otroki priseljencev. V nadaljevanju prikaže kvalitativno raziskavo, v kateri je sodelovalo 20 učiteljev in ravnateljev ter učencev in dijakov priseljencev. V analizi njihovih prostih odgovorov na tri pisna vprašanja o poteku in posebnih pristopih izvajanja poučevanja na daljavo v izrednih razmerah ter odzivov udeležencev se prispevek osredinja na spremembe nekaterih dejavnikov pouka pri uresničevanju učnega procesa za otroke priseljencev. Rezultati analize kažejo na zoženje učnih vsebin, ki ob težje razumljivih pisnih navodilih, tehničnih omejitvah in specifikah domačega prostora učenja zahtevajo od učiteljev angažirano, neposredno vzpostavljanje dialoga prek telefona ali socialnih medijev ter privolitev na fluiden čas poučevanja. Učni proces, ki je bil omejen v glavnem na pouk slovenščine, je lahko stekel šele ob zagotavljanju osnovne moralne in čustvene podpore učencem in njihovim staršem, ki so med epidemijo ostali brez stika s slovenskim jezikovnim okoljem. Analiza opozarja, kako so dejavniki pouka v specifičnem trenutku vplivali na didaktične odločitve učiteljev pri načrtovanju, pripravi in izvedbi procesa ter kako so te odločitve zaznamovale interakcijo med subjekti, ki so bili posredno ali neposredno udeleženi pri izvajanju pouka (učitelji, učenci, delavci šole, starši), in spomni, da še tako »fragmentarna interpretacija« neke šolske situacije vedno pove nekaj o trenutno aktualnih izobraževalnih paradigmah in šolskem sistemu kot celoti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.