Šolstvo v času pandemije: izobraževanje na daljavo
Zdenko Kodelja

Povzetek:  Ena od posledic pandemije novega koronavirusa je bila tudi zaprtje šol in, kjer je bilo mogoče, izvajanje izobraževanja na daljavo. Zaradi zaprtja šol se je neenakost možnosti dostopa do izobraževanja v Sloveniji in v svetovnem merilu zelo povečala, z njo povezana pravičnost v izobraževanju pa zmanjšala, saj zaprtje šol najbolj škodi ranljivim in socialno deprivilegiranim učencem. Kako uspešno je bilo izobraževanje na daljavo v slovenskih razmerah – če ga primerjamo z učinki običajnega pouka v šoli –, je težko reči, saj objektivnih in verodostojnih podatkov o tem ni. Nobenega dvoma pa ni, da je bilo okrnjeno in na nižji ravni kot v šoli. A zdi se, da vse možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko- komunikacijska tehnologija, pri dosedanjem izobraževanju na daljavo niso bile izkoriščene zaradi objektivnih in subjektivnih okoliščin. Zato izobraževanja na daljavo ne gre soditi zgolj na podlagi tega, kako je potekalo spomladi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.