Pouk na daljavo – mala malica zame in za tretješolce
Nives Žirovnik

Povzetek:  Pouk na daljavo je prinesel mnoge izzive, a za motiviranega in ustvarjalnega učitelja, ki je že prej v razredu vzpostavil pozitivno klimo, odkrite odnose in raznovrstne metode, to ni bil prevelik zalogaj. Učitelj, ki je znal učence motivirati, jim pripraviti različne naloge in jih vključevati v vse faze ustvarjalnega procesa, je ob pogoju, da so bili učenci aktivni in imeli vsaj en kos moderne tehnologije, lahko uspešno predelal vso načrtovano snov. Tretješolci IV. OŠ Celje so se aktivno vključevali v vse projekte, radi sodelovali pri vseh tematskih dnevih in izdelovali nadpovprečne, izvirne izdelke. Pogoj za uspeh je sodelovanje vseh udeleženih v procesu šolanja. Učencev, učiteljev in tudi vodstva šole. V procesu pa je velik in nikakor samoumeven tudi prispevek staršev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.