Odnos učiteljev do sodelovanja s starši: zasnova in evalvacija vprašalnika
Anka Jurčević Lozančić, Sanja Basta in Ivan Šerbetar

Povzetek:  Zanimanje za raziskovanje sodelovanja med šolo in starši postaja vse večje, odkar lahko zaznavamo večje spremembe na področju angažiranosti staršev za takšno sodelovanje. Na slednje vplivajo zlasti splošne težnje po spremembi položaja in vloge družine, ob tem pa tudi težnje po vse večji vključenosti v kurikularne dejavnosti šolske institucije. Vprašalnik, ki smo ga zasnovali in preizkusili, je namenjen evalvaciji odnosa učiteljev do sodelovanja s starši. Na vzorcu 545 vzgojiteljev in učiteljev smo opravili eksploratorno faktorsko analizo. Faktorsko strukturo smo preverili s pomočjo analize glavnih komponent, ki je pokazala model, s katerim smo lahko pojasnili 42 % kumulativne variance. Izločene komponente so potrdile teoretska predvidevanja o obstoju treh dimenzij – (i) vpletenost staršev v izobraževanje, (ii) kompetence učiteljev za delo s starši in (iii) pričakovanja, ki jih gojijo do sodelovanja s starši – s čimer je mogoče osvetliti področje partnerstva med učitelji in starši. Cronbachovi koeficienti alfa so za omenjene tri dimenzije znašali 0.883, 0.854 in 0.633. V drugem delu raziskave smo na novem vzorcu (N = 268) opravili konfirmatorno faktorsko analizo. Z izjemo statistično pomembnega χ2 (371.41; p < .01) so vsi ostali indeksi prileganja pokazali ustrezno prileganje modela podatkov: χ2/df = 1.89, RMSEA je ob 90 % intervalu zaupanja znašal 0.057 [CI 0.048 - 0.066], NNFI je dosegel vrednost 0.94, CFI pa vrednost 0.95. Na podlagi rezultatov smo lahko oblikovali smernice za izboljšanje začetnega izobraževanja učiteljev ter pokazali na znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo vzgojitelji in učitelji osnovnih šol za uspešno sodelovanje s starši.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.