Sistemski pristop za uspešno izvajanje praktičnega izobraževanja študentov s posebnimi potrebami v delovnih procesih
Branka Jarc Kovačič in Branka Balantič

Povzetek:  V višješolske študijske programe se vpisuje vse več študentov s posebnimi potrebami. Enaka možnost dostopa do izobraževanja za vse ljudi je eden ključnih kazalcev pravičnosti izobraževanja. Prispevek uvodoma povzema praktično izobraževanje študentov na Višji strokovni šoli ŠC Kranj in kompetence, ki naj bi jih študent usvojil na praktičnem izobraževanju. Posebno pozornost namenja problematiki vključevanja študentov s posebnimi potrebami v realna delovna okolja. V nadaljevanju identificira ključne dejavnike, ki vplivajo na kakovost izvedbe praktičnega izobraževanja študentov s posebnimi potrebami, in jih povzame v analizi SWOT. Ta je nadgrajena z matriko TOWS, ki višji šoli daje izhodišče za oblikovanje strategij. Te bodo višjo šolo usmerjale k večji učinkovitosti dela vseh, ki so na svoji poklicni poti vključeni v proces dela s študenti s posebnimi potrebami, z namenom, da bodo ti po zaključku študija lahko uspešno vstopili na trg dela.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.