Družbene in učne prakse v procesih participativne demokracije Študija primera samoorganiziranih skupnosti v Mariboru v Sloveniji, kontekstualizirana prek e-participatornega proračuna ...
Dr. Marta Gregorčič in Dr. Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  Osrednja tema članka je študija primera, ki obravnava priložnostno učenje v samoorganiziranih krajevnih in četrtnih skupnostih v Mariboru, kjer aktivne meščanke in meščani vse od začetka leta 2013 vzpostavljajo institut participatornega proračuna (PP). Ker so se pri svoji družbeni angažiranosti obračali na primere dobrih praks, kot je denimo Porto Alegre v Braziliji, še zlasti pa na nevladno organizacijo Državljanska fundacija (Citizens Foundation), ki je v Rêykjaviku na Islandiji vzpostavila e-participatorni proračun (e-PP), sva raziskavo umestili v kontekst družbenih nemirov na Islandiji in razvoja e-PP v Rêykjaviku. Študijo primera učnih in družbenih praks, ki so se razvile v procesu participativne demokracije, sva podprli s petimi različnimi raziskovalnimi metodami, pri čemer sva v članku v ospredje postavili zlasti rezultate, pridobljene na podlagi polstrukturiranih intervjujev. Ugotovili sva, da so intervjuvanci pri izvajanju participativne demokracije pridobili instrumentalna in tehnična znanja o politiki in državljanstvu, razvili analitične, vodstvene in posvetovalne sposobnosti, in kar je še pomembneje, da so svoja na novo pridobljena spoznanja, sposobnosti in spretnosti že uporabili v novih družbenih praksah in vedénjih. Te ugotovitve so v znanstvenih delih prvi dokazali Schugurensky in njegovi sodelavci. S študijo primera sva dokazali, da se v procesih participativne demokracije vzpostavljajo privilegirani prostori učenja, kajti aktivni državljani poleg različnih državljanskih in učnih prednosti razvijejo tudi sposobnost za soupravljanje in vplivanje na politične odločitve.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.