Izobraževanje na domu v Sloveniji
Gita Mateja de Laat

Povzetek:  V prispevku na kratko predstavljamo izobraževanje na domu v Sloveniji. Najprej orišemo zgodovino tovrstnega izobraževanja v Evropi in ZDA, nato pa predstavimo zakonska določila, ki ga urejajo v Sloveniji. Predstavimo tudi izsledke tujih raziskav, v katerih so preučevali, zakaj se starši zanj odločajo, kako uspešni so otroci, ki se izobražujejo na domu, pri doseganju predpisanih standardov znanja in kako uspešni so pri razvoju socialnih veščin. Dotaknemo se tudi kritike tovrstnega izobraževanja, ki je najbolj pogosta prav na področju socializacije in doseganja standardov znanja. Namen raziskave, ki jo predstavljamo v prispevku, je bil ugotoviti, katere so motivacije slovenskih staršev, zaradi katerih se ti odločajo za tovrstno izobraževanje, kakšno je njihovo sodelovanje s šolo, ali šolarji na domu dosegajo predpisane standarde znanja in ali ti otroci dobijo dovolj priložnosti za razvoj socialnih veščin. Ugotovili smo, da se motivacije vprašanih staršev, ki izvajajo tovrstno izobraževanje, precej razlikujejo od tistih, ki jih navajajo starši iz tujine. Poleg tega smo ugotovili, da so slovenski šolarji na domu ravno tako uspešni pri doseganju standardov znanja kot njihovi tuji vrstniki, njihovi starši pa jim omogočajo dovolj priložnosti za razvoj socialnih veščin. Tudi sodelovanje s šolo so starši označili kot pozitivno.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.