Sodelovanje med osnovnimi šolami in skupnostjo s primeri dobrih praks
Dr. Barbara Šteh in dr. Jana Kalin in dr. Petra Mrvar

Povzetek:   Ena od pomembnih nalog šole je vzpostavljanje sodelovanja s skupnostjo. Govorimo o part nerskem sodelovanju med šolo, starši in skupnostjo, ki ga avtorji opredeljujejo kot skupno prizadevanje šole, staršev in skupnosti za otrokov razvoj in učenje, pri čemer si delijo vire moči in odgovornost. Potrebno je prizadevanje za usklajeno, sistematično, načrtovano in redno sodelovanje z ožjim in širšim okoljem, različnimi posamezniki, skupinami in organizacijami. Raznolikost izkušenj, ki jih omogoča tovrstno sodelovanje, bogati vse vključene partnerje. V teoretičnem delu prispevka analiziramo temeljne značilnosti partnerstva med šolo in skupnostjo ter njegove namene, ki so odvisni od dogovora med partnerji ter od možnosti in pogojev, ki te namene določajo. V empiričnem delu prispevka predstavljamo del rezultatov empirične študije o sodelovanju slovenskih osnovnih šol z različnimi partnerji, ki smo jo opravili jeseni 2014. Na osnovi pridobljenih rezultatov in opisanih primerov dobrih praks lahko zaključimo, da šole sodelujejo s posamezniki in institucijami v skupnosti na zelo raznolike načine, saj naj bi bilo to vedno prilagojeno edinstvenemu kontekstu in situaciji ter potrebam vključenih partnerjev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.