Čustva učiteljev: pregled raziskav s psihološke perspektive
Dr. Marjeta Šarić

Povzetek:   Čustvena razsežnost poučevanja je vse bolj priznana kot pomemben vidik učiteljevega dela. Namen prispevka je predstaviti ugotovitve empiričnih raziskav o čustvenem doživljanju učiteljev s psihološke perspektive. Opredelitev čustev v psihološki literaturi je neenotna, kratkemu orisu stanja na področju čustev učiteljev pa sledi kritična obravnava metodoloških pristopov k njihovemu preučevanju. Zaradi raznolikosti teoretičnih in metodoloških izhodišč raziskovanja čustev učiteljev je težavno in problematično vzporejati in primerjati ugotovitve različnih avtorjev, saj niso vedno enoznačne. V osrednjem delu prispevka jih skušam pregledno obravnavati in organizirati okoli treh osrednjih raziskovalnih tem: vrste čustev učiteljev pri poučevanju, uravnavanje teh čustev in učinki čustvenega doživljanja učiteljev. Rezultati raziskav kažejo, da je slednje povezano s kakovostjo poučevanja, s tem pa tudi učenja in učnih dosežkov pri učencih. Nadaljujem s pregledom obravnavanega področja v slovenskem prostoru, v sklepnem delu pa predstavim nekatera priporočila za pedagoško prakso in nadaljnje raziskovanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.