Sodelovanje pedagoga in ravnatelja pri nalogah, opredeljenih v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli
Alenka Jurič Rajh

Povzetek:  V slovenskem šolskem sistemu ima svetovalna služba posebno mesto in odgovornost znotraj sodelovanja z učenci, učitelji, ravnateljem, starši in drugimi. V prispevku nas je zanimalo, kakšno je sodelovanje med ravnateljem in svetovalno službo. Med profili svetovalne službe smo izpostavili profil pedagoga in ugotavljali, pri katerih nalogah, ki so opredeljene v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli, pedagog in ravnatelj sodelujeta. Hkrati smo v kvalitativni raziskavi, ki je vključevala tri intervjuje z ravnatelji in pedagogi, raziskovali, na katerih področjih se kaže, da bi bilo treba programske smernice dopolniti. Ugotovili smo, da bi bilo treba pri sodelovanju pedagoga z ravnateljem dodati npr. področje vpisa v šolo, razširiti obseg sodelovanja pri učencih s posebnimi potrebami, učno neuspešnih, tujcih in priseljencih ter izpostaviti oblikovanje, izvajanje in evalvacijo uresničevanja vzgojnega načrta šole. Na sistemski ravni bi morali premisliti o izpopolnjevanjih, ki bi bila oblikovana tako, da bi svetovalnemu delavcu komplementarno doprinesla tiste vsebine, ki jih je v času študija glede na svojo smer izobrazbe najmanj spoznal. Ta izpopolnjevanja bi bila v največji meri uporabna predvsem na šolah, ki imajo zaposlenega enega svetovalnega delavca in ne morejo interdisciplinarno dopolnjevati različnih profilov v svetovalni službi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.