Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha različnih skupin učencev
dr. Mojca Peček in dr. Ivan Čuk in dr. Irena Lesar

Povzetek:  Osnovno vprašanje prispevka je, kakšen je učni uspeh in katere lastnosti z vidika učiteljev pojasnjujejo učni uspeh običajnih učencev1, učencev s posebnimi potrebami, romskih učencev, otrok priseljencev iz nekdanje Jugoslavije ter otrok revnih staršev. Kot protiutež slednjim so analizirani tudi otroci bogatih staršev. Raziskava, delana na reprezentativnem vzorcu slovenskih osnovnošolskih učiteljev, kaže, da razen otrok bogatih staršev vse ostale skupine učencev v povprečju dosegajo slabši učnih uspeh od običajnih učencev. Učni uspeh otrok revnih staršev je nekoliko nižji, a ne statistično pomembno, od učnega uspeha otrok priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, še nižji je učni uspeh učencev s posebnimi potrebami, najnižji pa je učni uspeh romskih učencev. Raziskava kaže tudi, da nekatere lastnosti, ki jih učitelji prepoznavajo pri učencih, izstopajo kot tiste, ki bolj določajo učni uspeh učenca, toda te niso pri vseh preučevanih skupinah učencev enake. Večinoma so lastnosti, ki pojasnjujejo učni uspeh preučevanih skupin, vezane na področje storilnosti, razen pri običajnih učencih in pri otrocih priseljencev iz nekdanje Jugoslavije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.