Diagnostično ocenjevanje predbralnih zmožnosti
Ivanka Bider Petelin

Povzetek:  Za boljše spopadanje z učnimi težavami na področju branja je pomembna zgodnja obravnava in posledično zgodnje odkrivanje primanjkljajev. Pretekle raziskave so potrdile pomembnost ustrezno razvitih predbralnih zmožnosti za začetek učenja branja. Visoko tveganje za pojav učnih težav na področju branja je možno zaznati že pred začetnim opismenjevanjem, ki poteka v prvem VI-obdobju osnovnošolskega izobraževanja branja, še posebno pri otrocih pred vstopom v osnovno šolo ali ob vstopu vanjo. V prispevku so predstavljene različne metode diagnostičnega ocenjevanja predbralnih zmožnosti, same predbralne zmožnosti ter možni načini ocenjevanja le-teh. Podrobneje predstavljamo dva instrumenta, ki sta namenjena zgodnjemu odkrivanju težav na področju branja. V zaključku podajamo razmislek o ustrezni uporabi formalnih in neformalnih oblik diagnostičnega ocenjevanja predbralnih zmožnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.