Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikula – študija primera
dr. Anita Jug Došler

Povzetek:  Na podlagi predpisanega Kurikula za vrtce, izsledkov relevantnih domačih in tujih raziskav, predstavljenih konceptualnih in metodoloških pristopov k spremljanju in vrednotenju kakovosti vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu v povezavi s prikritim kurikulom ter upoštevajoč kakovostne ravni, področja in kazalnike kakovosti smo razvili model izobraževanja in usposabljanja za raziskovanje in usmerjanje dejavnikov prikritega kurikula. Omenjeni model, namenjen dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, ki ga v prispevku podrobneje predstavljamo, smo empirično preverili. Raziskovalno delo je temeljilo na dveh glavnih hipotezah: (1) model izobraževanja in usposabljanja za raziskovanje in usmerjanje dejavnikov prikritega kurikula učinkuje na dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, (2) model izobraževanja in usposabljanja za raziskovanje in usmerjanje dejavnikov prikritega kurikula preko vzgojiteljic učinkuje na socialno vedenje otrok, kar se kaže v spremembah v njihovem ravnanju, ki so nastale zaradi izobraževanja. Rezultati so pokazali, da je predpostavljeni model pomemben/učinkovit z vidika podpore in izboljševanja pedagoškega dela vzgojiteljic, še posebej na procesni ravni, saj je preko procesov akcijskega in evalvacijskega raziskovanja ter na osnovi procesov soočanja oz. kritičnega ozaveščanja z lastnimi koncepti vzgojiteljicam omogočal raziskovanje in usmerjanje dejavnikov prikritega kurikula ter na osnovi tega dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.